Hans Laban, Visual Artist
Translated text of Mirjam Metzler  (Dutch)

In 1974, visual artist Hans Laban made his first etching. He was instantly fascinated by the “principle of reversal”. This amazement for the capabilities of this graphic media was the basis for his study and many works of art.

In the second half of the seventies Laban studied monumental design at the Academy of Fine Arts in Utrecht. At the same time he developed his knowledge of the graphic arts at the Graphic Studio in Amsterdam, in a professional environment where he met international artists. He also visited inspiring exhibitions of contemporary graphics, including from Poland.

In 1979 he decided to continue his studies at the Akademia Sztuk Pieknych Warsaw. A fertile time: Laban was more challenged to use his creativity. In the former Eastern Bloc country, artists worked with limited resources in a society that was constantly under pressure.

Back in the Netherlands he founded the Graphic Studio Utrecht with friends, an open workshop for artists. A few years later, Laban works at the Rijksacademie in Amsterdam. Currently he teaches part time at AKV / St. Joost Breda, Den Bosch and works in his studio in Utrecht. He displays his work in galleries and at various exhibitions throughout the world.

Laban’s works reflect what occupies him in everyday life. Examples of topics covered in his work are constructions, his connection to nature, the attachment to the earth and the duality that occurs: day and night, light and heavy, flying and falling, inside and outside, motion and stasis. He has great interest in trees and forests: the roots in the earth, movement of trees. Stand firm, or just be carried along by the wind? Also in his work the grandeur and mysteries of nature are covered: air, landscapes, storm, the inside of the earth. The inspiration for a work of art can be a dream, a conversation with friends, news or a picture from a newspaper.

Although his material of choice, the zinc plate, has a stiff and intractable nature, Laban has the ability to transform it into a sophisticated and delicate image. During the printing process, in which he “paints on the plate,” Laban uses his own method to give each print a unique character.

Dry point and etching are media in which he likes to express. Not especially because of the reproducible character, but because of the specific properties, which are very challenging for him.

In addition to drawing and printmaking, Hans Laban has ventured in a number of projects in the area of the ceramics. He also makes watercolours, collages and monoprints. His works can be found in various national and international private collections, Province and City of Utrecht and the Utrecht Central Museum.

Since 1980 his work was, in addition to exhibitions in the Netherlands, shown in Poland, Denmark, Germany, Norway, the United States, India, Japan, Canada, Portugal and Romania.

 

Hans Laban, beeldend kunstenaar
door Mirjam Metzler

In 1974 maakte beeldend kunstenaar Hans Laban voor het eerst een ets. Hij raakte direct gefascineerd door het ‘principe van omkering’. Deze verwondering voor de mogelijkheden van de grafiek vormde de basis voor zijn studiekeuze en het maken van vele kunstwerken

In de tweede helft van de jaren zeventig studeerde Laban monumentale vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Utrecht. In het Grafisch Atelier in Amsterdam ontwikkelde hij tegelijkertijd zijn kennis van de grafische kunsten in een professionele omgeving en ontmoette er internationale kunstenaars. Ook bezocht hij inspirerende tentoonstellingen van actuele grafische kunst, onder meer uit Polen.

In 1979 besloot hij zijn studie voort te zetten aan de Akademia Sztuk Pieknich in Warschau. Een vruchtbare tijd: Laban moest nog meer dan hij gewend was zijn creativiteit aanwenden. In het toenmalige Oostblokland werkten kunstenaars immers met beperkte middelen in een samenleving die continue onder druk stond.

Eenmaal terug in Nederland richt hij samen met vrienden het Grafisch Atelier Utrecht op, een open werkplaats voor kunstenaars. Een aantal jaar later gaat Laban werken aan de Rijksacademie in Amsterdam. Op dit moment doceert hij parttime aan AKV/St. Joost Breda-Den Bosch en werkt in zijn atelier in Utrecht. Hij exposeert zijn werk in verschillende galeries en op diverse tentoonstellingen in de hele wereld.

Laban’s werken weerspiegelen wat hem in het dagelijks leven bezighoudt. Onderwerpen die regelmatig in zijn werk terugkeren zijn communicatie, constructie, de verbondenheid met de natuur, de gebondenheid aan de aarde en de dualiteit die daar uit voortkomt zoals dag en nacht, licht en zwaar, vliegen en vallen, binnen en buiten, beweging en stilstand. Grote belangstelling heeft hij voor bomen en bossen: het wortelen in de aarde, het verplaatsen van bomen. Stevig staan, of juist laten meevoeren door de wind? Ook komen in zijn werk de grootsheid en mysteries van de natuur voor: luchten, onweer, de binnenkant van de aarde. Aanleiding voor een kunstwerk kan een droom zijn, een gesprek met vrienden, actueel nieuws of een foto uit een krant.

Hoewel het materiaal, de zinken plaat, een stug en weerbarstig karakter heeft, geeft het Laban bij uitstek de mogelijkheid om een verfijnd en gevoelig beeld te creëren. Tijdens het drukproces, waarbij hij ‘schildert op de plaat’, weet Laban door zijn eigen werkwijze iedere afdruk een uniek karakter te geven.

De drogenaald en de ets zijn grafische media waarin hij zich graag uitdrukt. Niet zozeer vanwege het reproduceerbare karakter, maar om de specifieke eigenschappen, die voor hem heel uitdagend zijn.

Naast tekenen en grafiek, heeft Hans Laban de laatste jaren een aantal projecten gedaan op het gebied van de keramiek. Ook maakt hij aquarellen, collages en monoprints.
Zijn werken zijn te vinden in diverse binnen- en buitenlandse privé collecties, Provincie- en Gemeente Utrecht en het Centraal Museum.

Sinds 1980 was zijn werk, naast tentoonstellingen in Nederland, o.a. te zien in Polen, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, de Verenigde Staten, India, Japan, Canada, Portugal en Roemenië.